Försäljnings­villkor

Nedanstående villkor gäller såvida ej annat avtalats skriftligen.

1. AVTALSINGÅENDE

Säljaren är bunden först sedan han avgivit skriftligt beställnings erkännande (orderbekräftelse).

2. LEVERANSTID

Anges leveranstid såsom viss tidsrymd skall den räknas från den senaste av följande tidpunkter:
a) dagen för avtalets slutande.
b) dagen då säljaren erhåller meddelande att giltig export eller importlicens utställs om sådan
erfordras för avtalets
fullgörande.
c) dagen då säljaren mottager sådan i avtalet föreskriven betalning som skall erläggas innan leverans
påbörjas.
Leverans anses ha skett i rätt tid, om godset inom leveranstiden antingen avsänts från säljaren eller i
förekommande fall hans leverantör eller anmälts färdigt för avsändning eller besiktning.

3. SUCCESSIV LEVERANS

Om avtalet avser successiva leveranser skall varje leverans betraktas som en fristående försäljning.
Sålunda har köparen inte rätt att vid försening av delleverans eller fel eller brist i delleverans häva
avtalet i övrigt.
Om leverans uppskjutes till följd av omständighet som angives i punkt 12 äger säljaren uppskjuta
efterföljande leveranser i motsvarande mån.

4. FÖRSENING

Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans (delleverans) eller mottagande av
godset skall den andra parten underrättas därom utan dröjsmål. Om köparen blir i dröjsmål med
mottagandet övergår faran för godset på köparen vid den avtalade tidpunkten för leverans.
Medför försening väsentlig olägenhet äger den av parterna
som ej är ansvarig för försening häva avtalet såvitt avser försenat gods. Om köparens dröjsmål med
mottagandet föranleder att säljaren häver avtalet är säljaren berättigad till skadestånd. Säljaren är inte
skadeståndsskyldig vid skada på grund av försening.

5. FEL OCH BRIST I GODSET

I beställningserkännande angiven kvantitet må över- eller underskridas med 10%.
Är levererat gods behäftat med fel eller brist skall det om part så önskar, och det är praktiskt möjligt,
utbytas mot felfritt eller bristen fyllas. Avhjälpes inte felet eller fylles inte bristen inom skälig tid äger
köparen rätt till sådant avdrag å köpeskillingen, som svarar mot felet eller bristen, eller att häva
avtalet. Vid fel har köparen dock hävningsrätt endast om felet ej är ringa. Säljaren är inte
skadeståndsskyldig vid skada på grund av fel eller brist. Gör köparen gällande att fel finnes i godset
har köparen att själv ombesörja och bekosta transport av godset till säljaren för besiktning.

6. REKLAMATION

Köparen är skyldig att inom 30 dagar efter mottagandet skriftligen underrätta säljaren om fel eller brist
i godset som han märkt eller bort märka vid äventyr att han eljest förlorar honom tillkommande rätt på
grund av felet eller bristen. I fråga om fel eller brist som uppkommit till följd av transport och som kan
konstateras utan svårighet åligger det dock köparen vid äventyr som angivits ovan att genast efter
mottagandet skriftligen underrätta vederbörande transportör och säljaren om felet eller bristen.
Stans-Service AB Tele. 08-256246
Ulvsundavägen 174 Mail. info@stans-service.se
168 67 Bromma www.stans-service.se

7. TRANSPORT

Transport sker på köparens räkning och risk även vid fraktfri leverans. Faran för godset övergår från
säljaren till köparen när det
omhändertagits för transport av köparen eller av självständig fraktförare. Transportförsäkring tages
icke av säljaren.

8. PRODUKTIONSINFORMATION OCH PRODUKTANSVAR

Säljaren svarar inte för att varan är lämplig för något visst ändamål såvida han inte genom skriftlig
garanti förklarat att så är fallet. Säljaren är inte gentemot köparen skyldig att ersätta skada på grund
av skadebringande egenskap hos godset. Köparen ansvarar gentemot tredje person för
skadebringande egenskaper i godset. Bearbetning av säljarens produkter sker på köparens risk. All
Användnings teknisk rådgivning från säljaren är utan förbindelse och befriar inte köparen från
skyldigheten att själv pröva huruvida varorna är lämpade för det ändamål han avsett. Köparen svarar
själv för eventuella skyddsrättigheter tillkommande tredje part.

9. PRISJUSTERING

Har bestämt pris avtalats och införes efter avtalets slutande för godset export- eller importavgift, tull,
skatt vid export, import och leverans eller annan liknande pålaga eller sker ändring härav skall, om
pålagans införande eller ändring inte beaktats i avtalet, priset ändras i motsvarande mån.

10. MERVÄRDESKATT

Köpeskillingen innefattar inte mervärdeskatt.

11. BETALNINGSVILLKOR

Betalning skall erläggas senast den förfallodag som anges på fakturan, vanligtvis 30 dagar. Därefter
debiteras dröjsmålsavgift och dröjsmålsränta.

12. INSOLVENS MM

Finnes skälig anledning antaga att köparen inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet, äger
säljaren rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan dröjsmål, äger säljaren
skriftligen häva avtalet såvitt avser icke levererat gods.

13. BEFRIELSEGRUNDER

Skulle till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndigheters
beslut, omfattande driftstörningar hos parten, utebliven leverans från underleverantör eller råvarubrist,
säljarens möjligheter att fullgöra, respektive köparens möjligheter att mottaga leverans hindras eller
avsevärt försvåras är säljaren respektive köparen om omständigheten inte bort beaktas vid köpets
avslutande och ej heller parten rimligen kunnat undanröja omständighetens menliga inverkan –
berättigad att uppskjuta leverans under så lång tid som erfordras för att undanröja verkningarna av
sådan omständighet.
Skulle denna tid överstiga fyra månader, äger vardera parten rätt att helt eller delvis häva avtalet såvitt
avser de leveranser som skulle ha skett under tiden i fråga. Detta gäller även om sådan omständighet,
som avses ovan, inträffar efter avtalad leveranstid. Part, som vill begagna sig av rättighet som ovan
sagts, skall utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten härom. Part är inte
skadeståndsskyldig vid hävning helt eller delvis av avtalet på grund av omständighet som angivits i
denna punkt.

14. VARUMÄRKE

Flera produkter är varumärkesskyddade. Om dessa produkter bearbetas får varumärket icke
begagnas utan skriftligt medgivande från varumärkesinnehavaren.

15. TVIST

Tvist i anledning av avtalet skall avgöras av skiljeman i Stockholm och enligt svensk rätt. Säljaren har
dock rätt att vid Stockholms tingsrätt anhängiggöra talan så vitt gäller bristande betalning från
köparens sida.

Innehållsförteckning

Rulla till toppen